Om KunskapsforumFöretaget


Kunskapsforum AB ett fristående utbildningsföretag i Göteborg som ordnar utbildningar och seminarier inom det psykosociala och biopsykosociala fältet. Utbildningarna vänder sig till olika typer av personal inom vårdområdet. Vår ambition är att erbjuda återkommande seminarier av basutbildningskaraktär men också presentera nya forskningsresultat och metoder inom vårdområdet.

Kunskapsforum drivs sedan 1993 av Dan Sjöholm, leg.sjuksköterska och auktoriserad socionom. Mångårig erfarenhet från arbete inom sjukvård och socialtjänstens område. Tjänstgjort som socialsekreterare inom Barn/Ungas myndighetsdel 9 år, LSS-handläggare 4 år och har under 11 år fungerat som utredningssekreterare vid ett av Statens Institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem.

Verksamhetsidé

Företagsidén är att kunna erbjuda utbildningar av god kvalité och till låg kostnad. Detta är möjligt då företaget drivs på fritidsbasis och då vi inte har en mängd fasta kostnader för lokaler etc.

Kunskapsforum AB har under dessa år genomfört cirka 245 seminarier med föreläsare som Kjell Hansson, Håkan Nyman, Erik Larsen och Riyadh Al-Baldawi. Seminarierna har sträckt sig alltifrån "Fördjupningskurs i neuropsykologisk diagnostik" till Clarence Crafoords föreläsning "Människan är en berättelse". Under 2011 hölls ett seminarium om Internetspsykiatri med Erik Hedman från Karolinska. Kursdagen "KBT för boendestödjare/omsorgspersonal" har också varit uppskattad och genomförts vid åtta tillfällen.

År 2014-2016 har huvudfokus legat på trauma-migration-ensamkommande barn/ungdomar. Riyadh Al Baldawi har vid tre tillfällen genomfört seminariet "Barn och ungdomars psykosociala utveckling under krigstrauma och migration" och Marie Balint har föreläst om "Att samtala med ensamkommande flyktingbarn". Kursdagen "Anknytning hos ensamkommande barn" har också varit populär och genomförts vid tre tillfällen.

Höstterminen 2016 har kursdagen "Introduktion till traumaterapi" genomförts. Under vårterminen 2017 genomfördes seminarierna "Sekundär Traumatisering" och "Lågaffektivt bemötande".

Under 2018 - 2019 har kurserna "Interkulturell kompetens", "Traumamedveten omsorg (TMO)", "MI vid ADHD och Autism", ”Miljöterapi”, ”Komplex PTSD” och ”KBT för boendestödjare och omsorgspersonal” genomförts.

Perioden 2020-2021 har tre utbildningstillfällen genomförts på temat ”Fördjupningsdag i LSS”. Arrangemangen har genomförts i samarbete med utbildningsföretaget Expomedica i Malmö.

Under 2022 har Kunskapsforum i samarbete med företaget Expomedica fortsatt anordna ”Fördjupningsdagar i LSS”, ”MI vid ADHD/Autism” samt kursdagen ”Tema Autism-ADHD” med Sven Bölte, professor i Barn och Ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet.