Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Torsdag 28 mars 2019 i Göteborg - 1495 kr (exkl moms)

Att möta och behandla personer med komplex PTSD

(komplex traumatisering)

Inom traumatologin skiljer man ut olika grader av traumatisering som ger olika konsekvenser och måste behandlas på olika sätt. Man skiljer på två olika nivåer:

Typ 1: Akut stressyndrom (ASD) och Posttraumatiskt stressyndrom PTSD
En mer avgränsad psykisk traumatisering som avser ett enstaka trauma, t ex en bilolycka, svår brännskada, misshandel eller våldtäkt.

Typ 2: Komplex PTSD, också benämnd DESNOS, (Disorder of Extreme Stress not Otherwise Specified)
Tillståndet innebär en mer generaliserad psykisk traumatisering. Betecknar mer långvariga och upprepade trauman, t ex tortyr, systematisk misshandel, långvariga sexuella övergrepp.


Vid Komplex PTSD finns det en omfattande symtombild (utöver PTSDs symtomatologi) som många gånger kan leda till allvarlig psykisk insufficiens och eventuell inläggning.
Symtombilden är sammansatt med inslag av personlighetsförändringar och stor risk för upprepad skada (suicidrisk). Förekomsten av självdestruktiva beteenden och/eller risken för att bli skadad av andra ökar markant.

Dissociation kan också förekomma t ex i form av förvirringstillstånd och/eller kortvarig reaktiv psykos/dekontextualiserade flashbacks.

Crossing-over conditions Innebär att trauma av Typ 1 övergår i Typ 2, beroende på försvårande omständigheter som t ex omsorgssvikt eller brist på adekvat behandling.

Följande teman kommer belysas under utbildningsdagen

 • Vad är ett psykiskt trauma? Sårbarhet – Resursfaktorer.
 • Modern neuroaffektiv kunskap inom området.
 • Vad innebär en posttraumatisk problematik?
 • Vad skiljer PTSD från mer komplex traumatisering?
 • Hur ska vi tänka, vad ska vi göra, och hur hjälper vi bäst patienter med en komplex psykisk traumatisering?
 • Hur kan heders- och skamproblematik och komplex sorg försvåra bearbetning?
 • Vikten av att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning.
 • Anknytningsskada – aktivera anknyningssystem.
 • Förståelse av dissociativ problematik som följd av komplex traumatisering.
 • Window of tolerance - toleransfönstret.
 • Reglering-bearbetning.
 • Relationellt arbete och fasspecifik behandling.
 • KBT, EMDR och hypnos som del av behandlingen.
 • Egenvård.
 • Guidelines inom kunskapsområdet.
 • Kliniska fallexempel.

Föreläsare

Anna Gerge, PhD, MSc, leg. psykoterapeut, EMDR- handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete, hypnosterapeut och uttryckande konstterapeut. Handledare i flera landsting kring diagnostik och behandling av traumarelaterade störningar och anknytningsstörningar. Regelbunden föreläsare på internationella konferenser. Översatt screeninginstrument inom psykotraumatologi. Författare eller redaktör till 16 böcker, bland annat "Trauma: om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (2010/2018)", "PTSD: en handbok för dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen (2012/2012)", "PTSD och dissociation hos barn och unga: förekomst, diagnostik och behandling. Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens (2011)".

PLATS

Sjömanskyrkan i Göteborg, Stigbergstorget, Göteborg.

DATUM

Torsdag den 28 mars 2019

TID

9:00 - 16:00

OBS Max deltagare: 75

PRIS

1495 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 18 mars 2019.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.