Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Aktuella kurser

Seminarium den 16 maj 2017 – 995 kr exkl moms

Boka plats redan nu

Riyadh Al-Baldawi föreläser utifrån sin nya bok som utges april 2017

Familjen i exil

Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext. Fullständigare innehåll för kursdagen redovisas inom kort.

Föreläsare: Dr Riyadh Al‐Baldawi, docent i psykiatri, överläkare, Leg. Psykoterapeut,VD för Orienthälsan, Stockholm

Plats: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När:Tisdag 16 maj 2017

Seminarium den 1 mars 2017 – 895 kr

Det somaliska samhället

Traditioner - normer - värderingar - kultur

Under de senaste 20 åren har personer från Afrikas Horn sökt asyl i Sverige och idag utgör somalierna en av de större asylsökande grupperna och ett relativt stort antal bor redan i Sverige sedan ett antal år. Bland de ensamkommande barnen är ungdomar från Somalia en relativt stor grupp. I allmänhet är informationsbehovet stort om Afrikas Horn och flyktingar från detta område, särskilt den somaliska gruppen. För att underlätta den somaliska gruppens integration krävs också kunskaper om hur det land och den kultur de lämnat ser ut. Denna utbildningsdag syftar till att belysa ett antal aspekter kring det somaliska samhället och dess kultur och traditioner:

 • Geografi och sociala strukturer samt utbildningssystem
 • Somalisk historia
 • Religion och sentida filosofiska strömningar
 • Språk och politisk utveckling, somalier i diasporan
 • Äktenskap, familj, könsroller och uppfostran
 • Seder och bruk
 • Piratverksamhet/ Våldsbejakande extremism

Föreläsare: Harbi Amir, servicehandläggare på Försäkringskassan, föreläsare/utbildare/konsult samt sakkunnig inom somaliskt samhälle och kultur, fil.mag i statsvetenskap, fil.kand. i kulturgeografi samt masterexamen i Bordeaux. Harbi Amir har också lång erfarenhet av migrations-och integrationsfrågor då han bl.a. arbetat på Migrationsverket, Länsstyrelsen samt Göteborgs Universitet.


Plats: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: Onsdagen den 1 mars 2017

Ladda ner powerpoint-bilder från utbildningsdagen

Info / Anmälan Ladda ner kursprogrammet i PDF

Utbildningsdag den 21 september 2016 – 1095 kr

Anknytning hos ensamkommande barn

Under denna fördjupningsdag fokuseras på anknytning och anknytningens betydelse och funktion ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.
Särskilt fokus kommer läggas vid anknytning i relationer för barn/ungdomar som befinner/befunnit sig i kris och med traumatiska erfarenheter bakom sig.
Vidare kommer anknytning belysas ur ett interkulturellt perspektiv, det vill säga att många av de ensamkommande barnen har växt upp och fått sina relationserfarenheter utifrån andra samhällen där individens och familjens sätt att fungera och organiseras kan skilja sig från tex den skandinaviska kulturen.

Föreläsare: Annicka Lang; leg. psykolog med vidareutbildning inom kris o trauma. Behandlingschef på Humana - Individ och familj, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet.

Annica Lang har 20 års erfarenhet av ungdomsvård och migrationsrelaterade frågor och är flitigt anlitad som föreläsare och utbildare. Hon har också utformat och driver en utbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot arbete på HVB-hem.


Var: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: 21 september 2016

Ladda ner powerpoint-bilder från utbildningsdagen

Info / Anmälan Ladda ner kursprogrammet i PDF

Utbildningsdag den 18 oktober 2016 – 1095 kr

Den psykosociala utvecklingen vid trauma och migration hos barn och ungdomar

 • Kriget skapar mångfaldiga typer av trauma för civilbefolkningen.
 • Barn är de som blir mest lidande av sådana trauman. Ungdomar utnyttjas starkt under krigshandlingar.
 • Migration av dessa barn till ett nytt land ger en viss trygghet och stabilitet.
 • Upplevelsen av kriget och trauman som dessa barn bär med sig kräver tidiga mångfaldiga och multidisciplinära professionella åtgärder.
 • Detta kan hindra negativ psykosocial utveckling av dessa barn.
 • Ett rikt antal fallbeskrivningar kommer redovisas under dagen för att tydliggöra faktorer som påverkar barn och ungdomar under migrationsprocessen och hur detta i sin tur påverkar deras utveckling och anpassning i det nya landet.
 • Migrationsrelaterad stress - stressreaktioner
 • Fokus kommer också att ligga på hur barnens föräldrars psykosociala hälsa påverkas och och hur detta avspeglar sig i/påverkar relationen förälder‐barn.

Föreläsare: Dr Riyadh Al‐Baldawi Docent i psykiatri, Överläkare, Leg. Psykoterapeut,VD för Orienthälsan, Stockholm

Var: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: 18 oktober 2016

Info / Anmälan Ladda ner kursprogrammet i PDF

Litteraturtips