Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Aktuella kurser

Seminarium den 22 maj 2107 - 895 kr

FULLBOKAD

Sekundär traumatisering och självmedkänsla

hos den som ska fungera som hjälpare

Att arbeta med människor som bär på svåra känslomässiga upplevelser/erfarenheter som satt spår i deras psykiska hälsa, t ex i form av allvarlig posttraumatisk stress (PTSD), depression och ångest, kan på olika sätt vara en mycket krävande uppgift. Att utsättas för den andres smärtsamma känslomässiga upplevelser kan i sin tur påverka personalens/hjälparens egna psykiska välmående och hälsa. Detta kan i värsta fall leda till det som nu allt oftare beskrivs som sekundär traumatisering. Begreppet är inte identiskt med fenomenet utbrändhet/utmattningssyndrom, men det finns många likheter i symptombilden. Föreläsningens syfte är att belysa sekundär traumatisering ur olika aspekter och beskriva olika strategier för hjälparen att skydda sin egen hälsa. En av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna handlar om det vi benämner som förmåga till självmedkänsla hos hjälparen, en form av skydd mot att invaderas av den andres traumatiska upplevelser, så man som hjälpare orkar fortsätta bistå/stödja den utsatta personen.

Kris & Trauma

 • Vad är en kris? Definition och symptom.
 • Vad är ett psykiskt trauma? Definition och symptom. Vad minns kroppen?
 • Symptom och skillnader hos barn och vuxna: den växande hjärnans påverkan av stark stress.

Sekundär traumatisering

 • När gränserna för min empatiska kapacitet har överskridits
 • När jagets skyddande hud, gränsen mellan mitt inre och det yttre perforeras.
 • När förmågan till medkänsla är uttömd - utarmningens slutpunkt (Compassion Fatigue)
 • Kan uppstå i lyssnandet och känslan av vanmakt att inte kunna göra något, tex inte kunna ge känsla av beskydd åt ensamkommande flyktingbarn som lever i ständig ovisshet och kanske skall utvisas.
 • Vikarierande traumatisering

Skyddande faktorer

 • Den trygga och hållande organisationen-handledning-utbildning
 • Kollegialt stöd från arbetskamrater och chef
 • Copingstrategier
 • Självmedkänsla
 • kunna hålla någons smärta i sin hand - inte göra den till min

Sekundär traumatisering - Utbrändhet - Stress

 • Likheter - olikheter

Skattningsformuläret PROQOL

Föreläsare: Annicka Lang; leg. psykolog med vidareutbildning inom kris o trauma. Doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet.

Annica Lang har 20 års erfarenhet av ungdomsvård och migrationsrelaterade frågor och är flitigt anlitad som föreläsare och utbildare. Hon har också utformat och driver en utbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot arbete på HVB-hem.


Var: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: 22 maj 2017

Seminarium den 16 maj 2017 – 995 kr exkl moms

INSTÄLLT

Familjen i exil

Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext.

Riyadh Al-Baldawi beskriver i sin nya bok hur flyktingfamiljer möter en rad olika utmaningar i samband med migrationen och anpassningen till livet i Sverige. Det handlar bland annat om förändring i familjestruktur och hur detta påverkar familjemedlemmarnas psykosociala hälsa och utveckling.
I denna föreläsning som direkt knyter an till boken kommer stor vikt att läggas vid barn och unga och de utmaningar de möter och de strukturella faktorer och familjefaktorer som påverkar barnens situation och utveckling. Föreläsningen syftar till att vara interaktiv med publiken och präglas av öppen dialog mellan föreläsare - publik.

Följande huvudområden kommer avhandlas under dagen:

 • Olika typer av familjestrukturer i olika delar av världen
 • Patriarkala familjestrukturer och dess interna och externa relationer
 • Familjens förhållningssätt till sin ursprungskultur
 • Vanliga typer av konflikter som kan utvecklas i en familj efter migrationen och hur familjen klarar hantera denna omställning
 • Skam och skuld orienterade kulturer och dess inverkan på relationerna inom en familj
 • Hur relaterar begrepp som heders-och skamkultur till uppkomst av risk för våld inom familjen?
 • Fallbeskrivningar från vardagspraktiken

Föreläsare: Dr Riyadh Al‐Baldawi, docent i psykiatri, överläkare, Leg. Psykoterapeut, VD för Orienthälsan, Stockholm

Plats: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: Tisdag 16 maj 2017

Info / Anmälan

Seminarium den 1 mars 2017 – 895 kr

Det somaliska samhället

Traditioner - normer - värderingar - kultur

Under de senaste 20 åren har personer från Afrikas Horn sökt asyl i Sverige och idag utgör somalierna en av de större asylsökande grupperna och ett relativt stort antal bor redan i Sverige sedan ett antal år. Bland de ensamkommande barnen är ungdomar från Somalia en relativt stor grupp. I allmänhet är informationsbehovet stort om Afrikas Horn och flyktingar från detta område, särskilt den somaliska gruppen. För att underlätta den somaliska gruppens integration krävs också kunskaper om hur det land och den kultur de lämnat ser ut. Denna utbildningsdag syftar till att belysa ett antal aspekter kring det somaliska samhället och dess kultur och traditioner:

 • Geografi och sociala strukturer samt utbildningssystem
 • Somalisk historia
 • Religion och sentida filosofiska strömningar
 • Språk och politisk utveckling, somalier i diasporan
 • Äktenskap, familj, könsroller och uppfostran
 • Seder och bruk
 • Piratverksamhet/ Våldsbejakande extremism

Föreläsare: Harbi Amir, servicehandläggare på Försäkringskassan, föreläsare/utbildare/konsult samt sakkunnig inom somaliskt samhälle och kultur, fil.mag i statsvetenskap, fil.kand. i kulturgeografi samt masterexamen i Bordeaux. Harbi Amir har också lång erfarenhet av migrations-och integrationsfrågor då han bl.a. arbetat på Migrationsverket, Länsstyrelsen samt Göteborgs Universitet.


Plats: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: Onsdagen den 1 mars 2017

Ladda ner powerpoint-bilder från utbildningsdagen

Info / Anmälan Ladda ner kursprogrammet i PDF

Litteraturtips